• Contraindications for laser therapy

  caution 300While there is a wide range of indications for the use of laser therapy, there are also a few contraindications to be aware of.

 • Introduction to laser therapy

  If you are not familiar with laser therapy, here is a short introduction to the technology and the treatment, as well as the benefits of using laser therapy.

   

  How does laser therapy work?

  Laser therapy is based on the following principle from the world of physics: Energy cannot be created or destroyed. Instead, energy can transform and can be transferred from one object to another.

  accelerated natural healing 300

  With laser treatment, the energy from the laser light is transferred to the cells in the body where it can be used as fuel. With its unique characteristics and energy, the laser light penetrates deep into the tissue, into each individual cell and every little mitochondrion, where the energy is absorbed and thereby transferred.

   

  This way, the cell gets the energy to perform the tasks that it is already programmed to do, including the body’s natural healing process.

   

  If, for instance, you apply laser energy following an injury, the result is an acceleration of the body’s natural healing process. An example of this, a sprain, is illustrated in the diagram “Accelerated Natural Healing”.

   

  The mitochondrion’s function

  Most of the cells in our body contain one or more small units called the mitochondria. The mitochondria’s function is to produce fuel for the cell, ATP, with the help of the glucose in our bloodstream. ATP stands for Adenosine Triphosphate that the cell uses when it performs its tasks.

   

  mitochondrie 300

  Every injury to the body, acute or chronic, leads to an energy deficit, which is characterized by a reduced production of ATP.

  This situation has been re-created in the lab where living cells were put under “nutritional stress”, i.e. they did not receive nutrition during a certain period of time.

  This leads to an imbalance in the Na+/K+ (Sodium/Potassium) pump and the electric membrane potential, as well as a reduction in the mitochondrial production of ATP.

  By adding laser light – and nothing else – it has been demonstrated that all parameters have normalized, including an increase in the production of ATP to 100%.

   

  The principle of Accelerated Natural Healing

  Laser therapy is based on the principle of Accelerated Natural Healing, which is reflected in the following features and benefits:

   

  • Biostimulating laser therapy accelerates all phases of the body’s natural healing process.
  • Laser therapy provides energy to the cells by increasing the production of ATP, which leads to a significant increase in cell activity.
  • This leads to, among other things, a quicker coagulation after acute injuries, which reduces edema.
  • Laser therapy has a strong diminishing effect on inflammation, both in chronic and acute instances.
  • Laser therapy increases the production of collagen tissue and thereby contributes to quicker wound healing.
  • Laser therapy mobilizes the body’s natural immune system and increases its ability to fight bacteria, viruses and fungus.
  • The blood flow is increased, even in areas with reduced circulation and/or chronic muscle tensions.
  • Laser therapy has a pain relieving effect, partly by reducing the problem that caused the pain in the first place, and partly by stimulating the body’s production of endorphins and encephalin.
  • Biostimulating laser therapy has no known side effects. It simply helps the body do what it is already programmed to do – only much faster.

   

  All these factors, which have been documented in thousands of scientific studies over the past 35 years, lead to what we call:

  Accelerated Natural Healing™

  *) When talking about biostimulating laser therapy, several words describe the same thing: soft laser, cold laser, low intensity laser. The internationally recognized name for it is Low Level Laser Therapy, LLLT.

   

  What is laser?

  The word “LASER” is short for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. In their book “The New Laser Therapy Handbook”, Tuner and Hode mention the interesting fact that the original thought was to use the word “Oscillation” instead of “Amplification”. However, this, unfortunately, would have resulted in the word “LOSER”.

   

  monochromatic light 300Laser is, then, amplified light. The laser beam can be within or just outside the spectrum visible to the human eye, but only at one wavelength at a time. The European standard IEC 601 describes laser this way: “Any device which can be made to produce electromagnetic radiation in the wavelength range from 180 nm to 1 mm primarily by the process of controlled stimulated emission".

   

  Laser light is monochromatic, which means that it is emitted at only one wavelength, as opposed to sun light, for instance, that spans several wavelengths/colors – this is easily seen when a rainbow appears while rain and sunshine are present at the same time

   

  Laser is also coherent, which means that the wavelengths are emitted in phase, in other words, they occur at the same time and put out more power.

   

  kohaerens 300A way to illustrate this is by looking at the difference between the power of ripples in water and the power of large, synchronized waves.

  This makes them suitable for penetrating underlying tissue with a greater effect than sunlight or the light from a flashlight, which are non-coherent light sources.

  The following chart illustrates the difference between coherent and non-coherent light combined with the output power, i.e. the size of the laser, by comparing one of our PowerLasers for therapeutic use to an industrial laser and other light sources:

   

  Output   power Non-coherent Coherent
  500mW Flashlight PowerLaser
  100 W Light bulb Industrial laser

   

  Read more

  Read more about laser therapy in our section: Info about laser therapy or read more about the difference in laser sizes, or classes, in the article Laser therapy – Class 4 or 3B. For a guide on which laser to buy from PowerMedic, click here. Don’t forget to sign up for our newsletter.

 • Introduktion til laserterapi

  Har du ikke tidligere stiftet bekendtskab med laserterapi, så er her en kort introduktion til teknologien og behandlingsformen samt det udbytte man opnår ved brug af laser.

  Hvordan virker laserterapi?

  Laserterapi baserer sig på et hidtil ufravigeligt princip fra fysikkens verden som lyder: Energi kan ikke skabes, og energi forsvinder aldrig. Energi kan i stedet ændre form og overføres fra ét objekt til et andet.

   

  accelerated natural healing

  Med laserbehandling overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som brændstof.

   

  Laserlyset trænger med sine helt specielle egenskaber og sin energi dybt ind i vævet, ind til den enkelte celle og ind til hver eneste lille mitochondrie, hvor energien absorberes og dermed overføres.

   

  Cellen får derved energi til at udføre alle de opgaver, som den i forvejen er programmeret til, heriblandt kroppens naturlige helingsproces.

   

  Hvis du for eksempel tilfører laserenergi efter en skade, opnår du en acceleration af kroppens naturlige helingsproces.

   

  Princippet er her illustreret grafisk med et eksempel (en forstuvning) på diagrammet "Accellerated Natural Healing".

   

  Mitochondriernes funktion

  De fleste celler i kroppen indeholder et eller flere små enheder, kaldet mitochondrier. Mitochondriernes funktion er at producere cellens brændstof, ATP, ved hjælp af det glukose der findes i blodbanen. ATP står for Adenosin Tri Phosfat, som cellen forbrænder under udførelse af alle sine opgaver.

   

  mitochondrier og laser

  Enhver skade, akut eller kronisk, fører til et energiunderskud i cellen, udtrykt ved en nedsat produktion af ATP.

   

  Denne situation er genskabt i laboratorieforsøg, hvor har man bragt levende celler under "nutritional stress", dvs. at de ikke får næring i et givet tidsrum.

   

  Dette fører til en ubalance i NaKa-pumpen og det elektriske membranpotentiale, samt en reduktion af mitochondriernes produktion af ATP.

   

  Ved tilførsel af laserlys - og intet andet - har man påvist en normalisering af samtlige parametre, herunder en forøgelse og dermed normalisering af ATP-produktionen til 100%.

  Princippet om Accelereret Naturlig Heling™

  Laserterapi bygger på dette princip, hvilket kommer til udtryk i følgende egenskaber og fordele:

   

  • Biostimulerende laserterapi kan accelerere nogle af kroppens naturlige helingsprocesser.
  • Laserterapi giver energi til cellerne ved at styrke produktionen af ATP, hvilket kan føre til en forøgelse af celleaktiviteten.
  • Dette bevirker blandt andet en hurtigere koagulation ved akutte skader, hvilket kan reducere ødemer og hævelser.
  • Laserterapi virker dæmpende på inflammationer i visse kroniske og akutte tilfælde.
  • Laserterapi forøger dannelsen af kollagent væv og kan derigennem medvirke til en hurtigere sårheling.
  • Laserterapi kan hjælpe med at mobilisere kroppens naturlige immunforsvar og derved styrke evnen til at bekæmpe angreb fra f.eks. visse bakterier, vira og svamp.
  • Blodgennemstrømningen forøges eksempelvis i områder med nedsat cirkulation og/eller kroniske muskelspændinger.
  • Laserterapi virker smertedæmpende, enten ved at reducere det problem, der har forårsaget smerten i første omgang, eller ved at stimulere kroppens produktion af endorfin og encephalin.
  • Biostimulerende laserterapi har ingen kendte bivirkninger. Det kan hjælpe kroppen med at gøre det, den allerede er programmeret til at gøre - bare hurtigere.

   

  Alle disse faktorer, som gentagende undersøgelser har vist, fører til det vi kalder:

  Accelereret Naturlig Heling™.

  *) Biostimulerende laserterapi har mange navne: soft laser, cold laser, low intensity laser, lavenergilaser. Den internationalt anerkendte betegnelse er Low Level Laser Therapy, LLLT.
     

  Hvad er laser?

  Ordet "LASER" er en forkortelse af Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Tuner og Hode nævner i deres bog "The New Laser Therapy Handbook" det kuriosum, at man oprindeligt havde tænkt at bruge ordet Oscillation i stedet for Amplification. Det havde dog den uheldige bivirkning, at forkortelsen i stedet blev "LOSER".

   

  monochromatic lightLaser er altså forstærket lys. Det kan befinde sig forskellige steder i lysspektret, men i modsætning til dagslys og lys fra en pære, kun på en bølgelængde ad gangen.

   

  Den europæiske standard IEC 601 beskriver en laser således: "Any device which can be made to produce electromagnetic radiation in the wavelength range from 180 nm to 1 mm primarily by the process of controlled stimulated emission".

   

  Laserlys er monokromatisk, hvilket betyder, at det udsendes på kun én bølgelængde i modsætning til f.eks. sollys, som spreder sig over flere bølgelængder/farve, hvilket bl.a. kan ses tydeligt i regnvejr og solskin, når en regnbue strækker sig over himlen.

   

  Laseren er også kohærent, hvilket betyder at lysbølgerne udsendes i fase, dvs. de svinger i takt og dermed giver oplevelsen af en større kraft.

   

  kohaerens 300Princippet kan illustreres som forskellen på den kraft man oplever ved mange krusninger på vandoverfladen kontra større bølger der følges ad.

   

  Dette gør dem velegnede til at trænge ind i dybere liggende væv med en større effekt, end hvad der f.eks. gør sig gældende med sollys og lyset fra en cykellygte, som er ikke-kohærente lyskilder.

   

  Forskellen på kohærent og ikke-kohærent lys kombineret med effekt, dvs. størrelsen af laseren, kan vi illustrere ved at sammenligne en af vore PowerLasere til terapeutisk behandling med en industrilaser og andre lyskilder som vist i skemaet her:

   

  Effekt Ikke kohærent Kohærent
  500 mW cykellygte PowerLaser
  100 W Elektrisk pære Industrilaser

   

  Læs mere

  Læs mere om laserterapi i vores sektion: Viden om laserterapi,eller læs mere om forskellen på laser i forskellige størrelser, eller klasser, i artiklen om valg af klasse 3B eller klasse 4 laser. Guide til valg af laser fra PowerMedic finder du i vores produktoversigt. Husk også at tilmelde dig vore nyhedsmails.

 • Laser therapy

  Laser therapy can be used in many different ways when it comes to accellerating the body's own healing mechanisms. In this section; you can read about the areas where PowerMedic helps both practitioners and their patients.

 • Laserterapi

  Laserterapi kan anvendes på mange forskellige måder, når det handler om at fremme kroppens egne helingsmekanismer. Her kan du læse om de områder, hvor vi pt. hjælper både behandlere og deres patienter.

 • Om kontraindikationer for laserterapi

  CautionLigesom der findes en bred vifte af indikationer for brug af laserterapi, så er der også enkelte kontraindikationer, samt opmærksomhedspunkter, man som behandler bør kende til.

  Hver enkelt kontraindikation bør dog, fuldstændig på linje med hver enkelt konkret behandling, vurderes fagligt i forhold til patienten, så man undgår utilsigtede sideeffekter.

 • Overbelastningsskader

  Når kroppen overbelastes over en længere periode, så opstår der ofte inflamationer eller betændelsestilstande. Disse tilstande kan ofte enten afhjælpes eller reduceres ved hjælp af laserterapi.

 • Repetitive strain injuries

  When the body is being overloaded for a longer period time, inflammation often occurs. This condition can often be remedied or reduced with laser therapy.